Erreur
  • JFTP::write: Bad response
  • JFTP::write: Bad response

Participatie

Doelstellingen:

Een sterke en duurzame participatie oprichten binnen de groep van private landeigenaars en een nauwe samenwerking tot stand brengen tussen alle betrokken partijen om dit gebied te beheren.

 

Acties en middelen:

Een goed onderling contact en een betrouwbare communicatiestructuur is onontbeerlijk om een sterke samenwerking met de private landeigenaars tot stand te brengen. Dit wordt aangeboden door 2 actoren. Enerzijds is er ELO, de coördinerende begunstigde, die nauw verbonden is met de groep van private landeigenaars. Anderzijds is de deelname van de lokale landeigenaarsorganisatie, OVML, als geassocieerde begunstigde, essentieel.

Er worden verschillende acties ondernomen om het aantal private landeigenaars die deelnemen aan het project, het geïntegreerde managementplan en de vooropgestelde doelen, te verhogen:

  • identificatie en contact;
  • informatievergadering;
  • publicatie van projectgerelateerde artikels;
  • bezoeken onder leiding van een gids.

Bovendien zullen conferenties gehouden worden die de participatie van private landeigenaars met betrekking tot Natura2000-doelstellingen thematisch zullen behandelen.

Naast goede contacten, is het cruciaal om goede afspraken op papier vast te leggen. Deze documenten beschrijven het precieze engagement (acties, verantwoordelijkheden, tijdsduur). Tot nu toe hebben 7 (van de grootste) landeigenaars dergelijke overeenkomst reeds getekend.

  • De overeenkomst verzekert dat de landeigenaar in kwestie akkoord gaat met de natuurherstelmaatregelen op zijn domein en dat hij zelf zowel het nodige voorbereidingswerk zal ondernemen (studies, toelatingen, advies, offertes) als de supervisie en rapportering van het werk. De betreffende landeigenaar kan hiervoor echter beroep doen op onbeperkte administratieve en technische ondersteuning van OVML.
  • De landeigenaar onderschrijft in dit document de algemene projectagenda voor de uitvoering van de acties en is bereid om een bepaald deel van de kosten van de herstelmaatregelen op zich te nemen.
  • De landeigenaar aanvaardt om de natuurherstelmaatregelen te behouden voor minstens 10 jaar na de uitvoering van de acties.

Tijdens de loop van het project zullen nog 15 andere landeigenaars aangesproken en gestimuleerd worden met de vraag om deel te nemen aan de natuurherstelacties.

Idealiter moeten alle gemaakte overeenkomsten geïntegreerd worden met en/of verder aangepast worden aan het langetermijnmanagementplan voor het hele gebied.

Nauwe samenwerking tussen alle of de meeste van de verscheidene betrokken partijen van het projectgebied: aangezien de meeste belanghebbenden reeds betrokken zijn in de stuurgroep van het project is de uitwerking van het project zelf reeds een grote opportuniteit voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen de verschillende actoren in dit gebied. Deze samenwerking is belangrijk om waardevolle en kostbare informatie en ervaringen te delen, om wederzijds respect te creëren en om een gedeelde visie en alomvattende aanpak voor het gebied tot stand te brengen (geïntegreerd managementplan, post-Life voortzettingsplan, etc.).

 

Verwachte resultaten (output en gekwantificeerde resultaten):

De totale oppervlakte van het Europees beschermd gebied binnen het projectgebied beslaat ongeveer 2.563 ha. 73%  (1.871 ha) van dit gebied bestaat uit vijvers, bos, akkerland en andere (semi-) natuurlijke habitats. Meer dan 50% (978 ha) hiervan is privé-eigendom.

De ecologische herstelmaatregelen van het project kunnen reeds steunen op de deelname van de 7 grootste private landeigenaars (eigendom > 50 ha, getekende overeenkomst) in het beschermde gebied, die een oppervlakte van circa 828 ha bedekken.

Om te beginnen verwachten we de resultaten in deze domeinen te bereiken zoals vermeld in de doelstelling voor private eigendommen.

Verder willen we de herstelacties op deze eigendommen maximaliseren en tenminste 5 tot 10 bijkomende private landeigenaars laten deelnemen aan het project, goed voor een totaal van 150 ha. Tien percent van het geplande budget voor de concrete herstelacties op privé-eigendom is voorzien voor deze doelstelling.

Voor het post-Life voortzettingsplan hopen we een nog groter aantal private landeigenaars te bereiken die kunnen deelnemen aan langetermijnmanagementplannen: rond 20 à 30 landeigenaars (met getekende beheercontracten), voor een totale oppervlakte van circa 1078 ha.

Globaal genomen streven we ernaar om aan beide kanten (privaat en publiek) een vruchtbare grond en sfeer te scheppen voor een duurzame samenwerking en win-winsituaties.