Ecologische verbeteringen

 

Doelstellingen:

Het herstel en behoud van specifieke Europees belangrijke habitattypes en soorten in het Natura2000 Vijvergebied Midden-Limburg, België. Het project beoogt meer specifiek de volgende soorten en habitattypes:
       
Soorten:   

 • Roerdomp (Botaurus stellaris) (A021)
 • Boomkikker (Hyla arborea) (1203)

       
Habitats:   

 • Oligotrofe wateren van het type 3110
 • Oligo- tot mesotrofe stille wateren van het type 3130
 • Natte heide van het type 4010
 • Droge heide van het type 4030
 • Hydrophilous tall herb fringe communities of type 6430


Acties en middelen:

Voor de ecologische verbeteringen en het behoud van de beoogde habitats en soorten zullen de volgende acties uitgevoerd worden:

Botaurus stellaris: herstel van het hydrologisch regime voorafgegaan door een ecohydrologische studie, herstel van een meer open landschap door verwijdering van kreupelhout en bomen op de dijken van de vijver, herstel van de grote mesotrofe vijvers (zie habitat type 3130), uitbreiding en verbetering van de rietbedden en vismogelijkheid, creëren van roofvogelvrije broedplaatsen. Bepaalde gebieden, kwetsbaar voor verstoring, worden afgesloten voor het publiek. Creëren van bijkomende voederplaatsen.

Hyla arborea: herstel van de aquatische reproductie  habitats bestaande uit ondiepe, zonnige en visvrije vijvers en herstel van habitat op het land (zie habitat type 6430) voor voedselvergaring en overwintering.

Habitat type 3110 : morfologisch herstel van de vijver en dijken, verwijdering van kreupelhout en bomen (schaduw en voeddingsstoffen) en organische laag, herstel van het hydrologisch regime.

Habitat type 4010 : verwijdering van kreupelhout en bomen, verwijdering van organische laag, gras maaien, herstel van hydrologisch regime.

Habitat type 4030 : verwijdering van kreupelhout en bomen, verwijdering van organische laag en gras maaien.

 

Verwachte resultaten:

Globaal gezien verwachten we de algemene natuurbehoudstatus van alle beoogde habitats en soorten in het gebied te verbeteren. De concrete herstelacties moeten meer specifiek leiden tot de volgende resultaten:

Botaurus stellaris: de huidige 4 à 5 broedkoppels van het gebied behouden en bijkomende broedmogelijkheden creëren voor 4 à 5 extra koppels op publiek terrein en 5 op privaat terrein. Dit komt neer op een totaal van 13 à 15 broedkoppels en een verhoging van de Vlaamse roerdomp populatie met 35%. Dit willen we bereiken door:

 • het herstel van een meer open landschap (verwijdering van struiken en bomen op ongeveer 9,5 km dijken, wat 64 vijvers zal openen op een totaal van 158,3 ha)
 • het herstel van ongeveer 12,6 ha mesotrofe vijvers (habitattype 3130) en de verbetering van een bijkomende 141,2 ha mesotrofe vijvers
 • de verbetering en uitbreiding van rietbedden (>20 ha)
 • de vermindering van predatie door de vos en de marter door aanleg van 24 riet eilanden (13,4 ha)
 • het herstel van voldoende en aangepaste visbeschikbaarheden (op 110 ha vijvers) door de verbetering van 0,9 ha aangepaste gebieden voor voedselvergaring

Hyla arborea: de huidige populatie van 150 tot 500 à 1000 roepende mannetjes uitbreiden. Dit wordt bereikt door het herstel van 7,3 ha voortplantingspoelen en de verbetering van 4 ha en herstel van ongeveer 27 ha voedselgaring land habitat type 6430.

 

Daarenboven verwachten we 5 ha van habitattype 3110, 8,42 ha van habitattype 4010 en 8,67 ha van habitattype 4030 te herstellen en een verbetering van een bijkomende 22,75 ha van habitattype 4030 tot stand te brengen.

Meer dan 50% van al deze herstelmaatregelen zullen op private gebied plaatsvinden.